एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट कोर्स

एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट कोर्स

सुरक्षित शल्यकृयाका आवश्यकताहरू

राष्ट्रिय आवश्यकता

  • ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सुरक्षित शल्यकृया प्रायः गरिदैन ।
  • जिल्ला अस्पतालहरूमा एनेस्थेसियाका डाक्टरहरूको दरवन्दी नरहेकोले काम गर्दैनन् ।
  • एनेस्थेसिया टेक्नेसियनको आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत महशुश गरिएको छ ।

कोर्स विवरण

  • राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत एक वर्षको कोर्स
  • कक्षा कोठा, प्रयोगशाला र शल्यकक्षमा एनेस्थेसिया डाक्टरको सुपरिवेक्षणमा आधारित चिकित्सा अभ्यास

परिणामहरू

  • अघिल्लो ६ महिने कोर्सबाट ९२ जना स्नातकहरु
  • निजी क्षेत्रमा तालिमप्राप्त जनशक्तिको उच्च उपयोगिता भएतापनि सरकारी क्षेत्रमा न्यून रहेको
  • अनुगमन (फलोअप) ले उनीहरुको दक्षतालाई प्रमाणित गरेको छ ।
Share this:
एनेस्थेसिया सहायकका विद्यार्थीहरूले कक्षाकोठाबाट, प्रयोगशाला र शल्यकृया कक्षहरूमा भएका चिकित्सा अभ्यासको निरीक्षणबाट सिक्दछन्